Esbo navigatörer kallar till stadgeenligt höstmöte med därpå följande julfest.

Lördagen den 23 november kl.18:00 hålles föreningens höstmöte
Plats: Espoon pursiseura - Klubbhuset
Notvägen 19, Notudden

Noteras bör att en stadgeändring finns på agendan! förslaget kan läsas här

Välkomna!

Föredragningslista
Esbo Navigatörer r.f. ordinarie höstmöte 2013
Lördagen den 23 november 2013 kl.18.00
Espoon Pursiseuras (EPS) klubbhus Notvägen 19, Esbo

1.     Höstmötet öppnas av föreningens kommodor
2.     Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och rösträknare för mötet
3.     Konstaterande att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
4.     Fastställande av föredragningslistan för mötet.
5.     Fastställande av föreningens verksamhetsplan för år 2014
6.     Beslut om medlems- och inskrivningsavgifter för år 2014
7.     Beslut om arvoden till styrelsemedlemmar och funktionärer för år 2014
8.     Godkännande av föreningens budget för år 2014
9.     Val av ordförande för år 2014
10.   Val av tre styrelsemedlemmar och en suppleant för följande tvåårsperiod i stället för dem som är i tur att avgå.
11.   Val av två granskare av verksamheten och suppleanter för dessa för år 2014
12.   Övriga av styrelsen och medlemmarna framförda förslag
14.   Anmälningsärenden
15.   Mötet avslutas